Julia Dem

Täiskasvanute koolitaja e-portfoolio
Läbivad kompetentsid
1. Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist.
Minu erialased huvivaldkonnad on:

- Mitteformaalne õpe
- Noorsootöö
- Täiskasvanuharidus


Alates 2014. aastast töötan mitteformaalse õppekeskuses VitaTiim mitteformaalse õppe spetsialistina, aastast 2021 ka arendusjuhina. VitaTiimis viin läbi rahvusvahelisi haridusprojekte, strateegilisi koostööprojekte, koostan koolitusi nii noortele kui ka täiskasvanutele - noorsootöötajatele, õpetajatele, huvikoolitajatele jne.

Alates 2015. aastast töötan konsultandina ja koolitajana koostöös riikliku agentuuri Erasmus+ noorteprogrammide keskusega ja Euroopa Solidaarsuskorpusega. Korraldan koolitusi noorsootöötajatele.

2019. aastal omandasin kvalifikatsiooni 'Noorsootöötaja' tase 6 - Noorsootöö korraldus, kuna panustan VitaTiimi tegevust korraldamisse ja koolitan teisi noorsootöötajaid.

Minu kogemused mitteformaalse õppe ja noorsootöö vallas on saadud läbi osaleja isikliku kogemuse, pidevate osavõttude rahvusvahelistes koolitustes, vastava kirjanduse ja materjalide uurimise, praktilise kogemuse ja selle analüüsi.

Alates 2016. aastast töötan Vestifex Õppekeskuses koolitaja ja e-õppekeskkonna koordinaatorina. 2017. aastal omandasin kvalifikatsiooni kvalifikatsioonile 'Täiskasvanute koolitaja, tase 6'. Koos Vestifexiga osalen strateegilistes rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse valdkonna projektides ja muudel haridusüritustel. Täiskasvanute koolitaja programmi raames toetan teisi koolitajaid digi- ja hübriidõppetöö korraldamisel ja enesetäiendamisel selles valdkonnas.

Teemad, millega töötan:
- mitteformaalne õpe
- projekti kirjutamine ja juhtimine
- õppemeetodid
- digivahendid hariduses ja noorsootöös
-loovus ja loomingulised meetodid
-kriitiline mõtlemine
- teadveoleku praktikad

Hoian end kursis uute teadusuuringute, muudatuste ja uuendustega mitteformaalse õppe, täiskasvanuhariduse ja noorsootöö valdkonnas kolleegidega koostöövõrgustikes suhtlemise, seminaridel, foorumitel ja konverentsidel osalemise, meediakanalite vaatamise, artiklite lugemise jm kaudu.
Ülikooli diplom
2012 - Dnipro Riigi Ülikool, Sotsiaal- ja rahvusvaheliste suhete
Noorsootöö tunnistused
Koolitused
2014 – Euroopa Vabatahtlik teenistus (Lasteaed Sädemeke ja MTÜ VitaTiim) - Narva, Eesti
2015 – Noortevahetuse korraldajate koolitus (Training for youth exchange organizers "Keep it real")— Vilnius, Leedu
2015 – Koolitajate Koolitus (Training for trainers "It`s up to you 2") – Bremen, Saaksamaa
2015 – Projektijuhtide koolitus (Training for project managers "European Youth Work Academy") — Belgrad, Serbia
2016 – Koolitajate Koolitus (Training for trainers "European Youth Work Academy ") – Belgrad, Serbia
2017 - Projektijuhtide koolitus (Training for youth workers "Stand up for your mobility") – Marchiene, Prantsusmaa
2017 - Koolitajate Koolitus (Training for trainers "COMETS integrating a political dimension into the trainers' work") – Dresden, Saaksama
2017 - Koolitus 'Passion for learning' - Sigulda, Läti
2018 - Koolitus 'Working with international groups in adult education' - Split, Horvaatia
2019 - Koolitus 'Trainers Skills workshop: ART to reflect' - Madalmaad
2021 - Koolitus 'Empower Inclusiv-ability' - Island


Täiskasvanuhariduse tunnistused
2016-2017 – OÜ Vestifex Koolitus, Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus – Narva, Estonia
2020 - Koolitus 'Design effective meetings with sociocracy' - Kreta, Kreeka.
2021 - Teadlik koolitus - Anna Feldman


2. Teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.
Iga inimesega töötades on minu jaoks kõige olulisem austus igaühe isiksuse ja kogemuste vastu, valiku väärtustamine ning mitmekesisusele toetumine.

Oma töös kuvan täiskasvanuhariduse põhimõtteid järgmiselt:

Austus õppija isiksuse vastu – selle mõistmise ja aktsepteerimise kaudu, et iga tegevuse taga seisab vajadus. Täiskasvanu tuleb koolitusele oma konkreetse ülesande lahendamiseks: elukvaliteedi parandamine, isiklike raskuste lahendamine jne. Täiskasvanu toob alati kaasa oma kogemuse ja see on igaühe jaoks erinev. Olen traumateadlik professionaal, mis on inimestega töötamisel hädavajalik. Praktikas väljendub see avatuses, paindlikkuses ja operatiivkeele kasutamises.

Võrdsus – loon oma töös ruumi, mis soodustab üksteiselt õppimist. Olen ka grupi liige ja õpin igalt liikmelt. Minu töö lähtub koosloomise ja koosõppe põhimõtetest. Praktikas avaldub see samal tasemel suhtlemise, ligipääsetavuse, pehme, kuid siiski autoriteetse grupijuhtimise kaudu.

Partnerlus – läbi ruumi loomise, kus igaüks saab end väljendada. Vastastikune vastutus õppeprotsessi eest. Rühmadega kokkulepete sõlmimine, algatuse toetamine.

Aktiivne osalemine - koolitusel olen vahendajaks haridustee alguses oleva ning tema kui teadmiste ja kogemustega rikastunud inimese vahel. Selleks on oluline näidata õppijale, et ta mängib võtmerolli ja on aktiivne osaleja, tema arendamise subjekt. Praktiliselt avaldub see meetodite valiku, rühmatöö, refleksiooni kaudu.

Praktilisus – mõistan, et täiskasvanul on oluline näha omandatud kogemuste rakendamist, keskenduda tulemusele. Praktikas väljendub see hariduse eesmärkide ja ülesannete selgitamises, nende seotuses õppijate isiklike eesmärkidega, erinevate analüüsi-, hindamis- ja refleksioonimeetodite kasutamises kogemuse teadmisteks ja oskusteks muutmisel.
Iseseisvus – usun täiskasvanud inimese võimesse iseseisvalt teha tema jaoks vajalikke otsuseid. Usun inimese võimesse ja vajadustesse olla iseorganiseerunud ja isejuhtida. Praktikas väljendub see paindlikkuses, õppijale valiku ja iseseisva töö ülesehitamise võimaluse pakkumises, abis individuaalsete eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamise võimaluste nägemises.

Oma töös toetun mitmekesisusele, püüdes arvestada erinevate õppimisstiilide ja -kiirustega.

Foto 'YOU(th) in the moment projekti' rahvusvaheliselt kohtumiselt - https://vitatiim.ee/youthinthemoment
3. Väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme (vt lisa 3 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks) ja konfidentsiaalsusnõudeid; hoiab kutse mainet.
"Eetika eesmärk ei ole teadmised, vaid teod" - Aristoteles.
Mind juhib kaastundlik motivatsioon – ühelt poolt teadlikkus ja arusaamine sellest, mis mind motiveerib, ja teiselt terve mõistus. Kaastundlikust motivatsioonist tuleneb minu arusaam täiskasvanutega töötamise eetikast. See avaldub järgmiselt:
- oma kompetentsi ulatuse mõistmine ja pidev töö selle laiendamisel;
- teabe, materjalide ja õpikogemuste, milles olen pädev, aus ja kvaliteetne pakkumine; Vastutan oma sõnade ja tegude eest, seega püüan koolituse sisu hästi ettevalmistada ja ette arvata osalejate võimalikke küsimusi. Samas tunnistan kergesti, et ma ei tea kõike ja nii kiiresti muutuvas maailmas on võimatu kõike teada. Püüan koos osalejatega luua ühisuuringu.
- aus töö täiskasvanutega ja võrdsete võimaluste pakkumine – see on muutunud eriti aktuaalseks globaalse pandeemia kontekstis (digioskuste erinevus, vaktsineeritud vs vaktsineerimata osalejad);
- orienteerumine arengule, paindlikkusele, mitmekesisusele tuginemisele;
- eetiline suhtumine osalejate isikuandmetesse (filmimise luba, käitumine vastavalt isikuandmete seadusele, GDPR jms);
- isikukeskse lähenemise kasutamine;
- usalduslikud, ausad ja avatud suhted kolleegide ja täiskasvanute koolitajate kogukonnaga. Kasutades teiste koolitajate ja ekspertide meetodeid ja materjale, alati üritan neile viidata.

Minu jaoks on oluline näha inimese isiksust ja individuaalseid iseärasusi, et saaksin tõhusalt toetada.

Kuna üks teemadest, millega töötan, on 'Mindfulness', on mulle lähedane SEEÕ mudel – sotsiaalne, emotsionaalne ja esteetiline õppimine, mis põhineb universaalsetel inimlikel väärtustel ning suunab meid läbi teadlikkuse, kaastunde ja osaluse.

Mindfulnessi teemaga töötades lähtun ka koolitajate ja teadveloleku praktikate juhendajate eetikast. Need eetilised põhimõtted on väga lähedased täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksile. Kehastusvahendite ja mõningate mitteformaalsete õppemeetodite kasutamisel lähtun keha kaudu töötamise eetilistest põhimõtetest.
Lisamaterjalid
4. Järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid õigusakte.
Oma töös lähtun täiskasvanuhariduse seadusest. Kuna olen e-õppekeskkonna koordinaator ja töötan haridusorganisatsioonide veebilehtedega, siis jälgin, et seaduses sätestatud nõuded oleksid täidetud (õppekorralduse alused, õppekavad, kvaliteedi tagamise alused, loetelu koolitajatest ). EHISes registreeritud mitteformaalse õppe keskus VitaTiim ja täiskasvanute koolituskeskus Vestifex.

VitaTiim - https://www.vitatiim.ee/taotluseettevalmistamine või https://www.vitatiim.ee/opioskustekoolitus
Vestifex -
https://vestifex.ee/andragoogikoolitus
Õppekava koostamisel jälgin seaduses sätestatud nõudeid. Õpingute lõppedes on õppijatel võimalus saada olenevalt õpingute iseloomust ja mahust tunnistus või tõend. Täiendav dokument väljastatakse vastavalt nõuetele.

VitaTiim ja Vestifex osalevad konkurssidel vastavalt noorsootöö ja täiskasvanuhariduse valdkonna täiendkoolituse riikliku tellimuse täitmiseks.

Noorsootöötajatega töötades lähtun noorsootöö seadusest.Tunnistus. Näide
Õppekava koostamisel või haridusprojekti kirjutamisel võtan arvesse kaasaegseid Euroopa ja riiklikke prioriteete haridusvaldkonnas. Näiteks toetun strateegilisele planeerimisele haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonnas ,"Tark ja tegus Eesti 2035", nõukogu resolutsioonile Euroopa haridus- ja koolitusalase koostöö strateegia kohta Euroopa haridusruumis ja väljaspool (2021-2030) jm ja ka nende fondide programmidokumentidele, mis rahastavad projekte, milles ma töötan.
5. Annab õppijatele tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel.
Õppeprotsessi käigus annan õppijale järgmist tagasisidet:
- korrigeeriv tagasiside
- toetav tagasiside
- kujundav tagasiside (stiimulik/transformeeriv)

Kõige sagedamini antakse tagasisidet sellistes olukordades:
- pärast ülesande või harjutuse täitmist treeningu ajal;
- kirjalik tagasiside pärast iseseisva töö või kodutöö täitmist;
- tagasiside lühikommentaaridena veebis töötades;
- tagasiside refleksiooniringides mitmepäevastel koolitustel;
- personaalne tagasiside individuaalkonsultatsioonide ajal;
- tagasiside koolituse/kursuse lõpus;
- mitteametlik tagasiside õppeprotsessis (näiteks mitteverbaalne).

Tagasisidega töötades lähtun järgmistest põhimõtetest:
1.Tagasiside tegudele ja tulemustele, mitte inimese isikuomadustele.
2. Eetiline tagasiside õppijate vajadustest, mitte minu egost.
3. Hindamiskriteeriumidele tuginemine. Arvamuse ja faktide vahel piiri tõmbamine.
4. Õppija luba saamine tagasiside andmiseks, jättes õppijale valiku, kas saada tagasisidet või mitte.

Ma kasutan tagasisidemeetodeid nagu "I'am Okay. You're Okay', komplimendivõileiva meetod, M. Rosenfeldi vägivallatu suhtlemise põhimõtted.

Püüan luua õpikeskkonna, kus toimub kahepoolne tagasiside, kus õppijad on avatud ja valmis oma võimaluste piires tagasisidet andma ja vastu võtma. Kasutan tagasiside süvendamiseks erinevaid refleksiooni vorme ja grupisisese tagasiside andmiseks peer-to-peer meetodit.
Materjalid
1. I'am Okay. You're Okay - Thomas Anthony Harris
2. Komplimendivõileiva meetod
3. Tagasiside. Näide


6. Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas.
Minu peamised töökeeled on vene ja inglise keel.

Vene keel on minu teine emakeel. Kutsetegevuseks vajalik operatiivkeel kujuneb koolituse, praktika ja erialase kirjanduse omandamise kaudu.

Kompetentsi kinnituseks on nii vahetu venekeelse koolitamise kogemus kui ka olemasolevad minu poolt koostatud materjalid.

Viimati sooritasin inglise keele eksami 2018. aastal, tasemel B2. Sellest ajast alates olen koolitanud inglise keeles, koostanud projektitaotlusi ja koolitusmaterjale, mis võivad olla nii eelduseks kui ka kinnituseks kõrgema keeleoskuse taseme kohta. Hoian ja täiendan keelt läbi pideva harjutamise, ingliskeelsetel koolitustel ja haridusüritustel osalemise, samuti läbi töö ingliskeelsete materjalide ja kirjandusega.

Valdan eesti keelt tasemel B1, mis võimaldab dialoogi pidada või vajadusel tuge pakkuda, aga mitte täisväärtuslikke tunde läbi viia. Jätkan eesti keele õppimist. Tunnen eestikeelset terminoloogiat erialast.

Pöördun õppijate poole lugupidavalt, ei lähe üle õppija nõusolekuta vähemformaalsetele pöördumisele, kuigi informaalne õpe eeldab suhtlemist ühel tasemel ja rohkem sinatamist, küsin selleks rühma nõusoleku. Selgitan õppijatega, kuidas temaga kõige parem kontakti saada, arvestan soosoovidega (inglise keeles - he/she/them). Vene keeles kasutan teadlikult feminitiive. Kasutan terminoloogiat oma pädevuse piires.

Teadlikkuse teemaga töötades kasutan selgete juhiste keelt, läbisin puhta keele ja metafooride kasutamise koolituse.

Töötan välja metoodikat ja kohandan meetodeid sega- ja hübriidõppeks - paind- ja põimõppes
Materjalid
1. Eesti keele tunnistus
2. Inglise keele tunnistus
3. Selgete juhiste keel
4. Suhtlustunnistus


7. Kasutab asjakohaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke meetodeid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale.
Olen digiõppevahendite enesekindel kasutaja. Aitan teistel koolitajatel digipädevust arendada. Viin läbi koolitusi ja individuaalseid konsultatsioone veebipõhise õppe teemal.

Oma töös kasutan aktiivselt järgmisi digitööriistu:

Google'i komponendid (Google'i draiv materjalide hoidmiseks, Google'i dokumendid koostööks, Google'i vormid õppijate vajaduste väljaselgitamiseks ja tagasiside kogumiseks jne)
Tunni ja kursuse planeerimine: Google Calendar, märkmed, Notion.
Sisu loomine: Google Slides, Canva, Sway, Adobe Sketch, Figma.
Ühiste tahvlite ja suhtlusruumide loomine: Miro, Padlet.
Interaktiivsed tööriistad: Kahoot, Mentimetr, ActionBound.
Failide jagamine: Wetransfer, Google Drive.
Mängud: Drawful, Jackbox.
Kasutan erinevaid veebipõhiseid õppeformaate: veebiseminare, otseülekandeid, video eelsalvestust. Kursusi ja tunde viin läbi ZOOM-i kaudu. Veebitunde planeerides arvestan digitöö iseärasustega, kasutan ja loon erinevaid meetodeid, sh sotsiaalmehaanikat социальная механика. Kohandan offline tööriistu online'is töötamiseks.

Töötan välja metoodikat ja kohandan meetodeid sega- ja hübriidõppeks.

Loon kursuste jaoks e-õppe keskkonna. Kujundan iseseisvalt veebisaite ja avalehti Google Site, Tilda, Wordpressi, Readymagi kaudu.
MIRO töötuba, CONNECTOR-2021
Lõin e-õppe keskkonna vabaõppe keskusele VitaTiim ja täiskasvanuõppe keskusele Vestifex ning aitasin luua e-õppe keskkonda Harju ettevõtlus ja arenduskeskusele. See on ruum, kus õppijad saavad liigipääsu koolituse materjalidele ja salvestistele.

Näide - https://koolitusedheak.ee/

Koordineerin rahvusvahelist projekti, mille eesmärgiks on refleksioonimeetoditega mobiilirakenduse loomine.

Oman fotograafia ja videovõtte ning nende töötlemise ja monteerimise oskusi sellistes programmides nagu VSCO, Final Cut, InShot.


Loon õppijatele ruumid suhtlemiseks ja suhtlemiseks Facebookis, Telegramis, Slackis.

Kasutan digitaalset illustratsiooni.
Õppisin ja viisin läbi ka koolitusi meediapädevuse teemal. Kasutan fotosid, muusikat jms, mis on vabalt kättesaadavad internetis või erinevates foto- või heli andmebaasides. Püüan viidata autorile ja materjalide allikale.

Juhin isiklikke ja organisatsioonilisi suhtlusvõrgustikke.

Näide - digitaalset illustratsioon
Made with ♥️ in VitaTiim
© All Right Reserved
Terms & Privacy
2008-2022


Mittetulundusühing VitaTiim
reg.nr 80258801
Tuleviku 7 Narva 20307 Estonia
info@vitatiim.ee, +372 583 30 111