Julia Dem

Täiskasvanute koolitaja e-portfoolio
3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
3.1 Kogub õppijatelt, kaaskoolitajatelt ja teistelt sidusgruppide liikmetelt arvamusi õppeprotsessi kohta, valides selleks sobivaimad meetodeid. Tegeleb metoodikate arendamisega.
Võrdlen eesmärke ja õpitulemusi, füüsilisi/emotsionaalseid kulusid ja väljundit.

Jälgin rühma, jälgin aktiivsust, kaasatust, huvi jne.

Hindan vahetut osalemist, ülesannete täitmist, individuaalset ja rühmatööd.

Tegevuse lõpus jätan aega küsimusteks ja kommentaarideks - see võimaldab hinnata, kui ligipääsetav ja arusaadav oli selle sisu, kas meetodid valiti tulemuslikult ja kui palju osalejad õppisid.

Kogun arvamusi õppeprotsessi kohta erinevate tagasisidemeetodite abil:
- Tagasiside vormid paberkandjal või veebis
- Seinamaaling' – tagasiside kleebistel
- Arutelud - refleksiooniringid, kus on ka tagasiside
- Loomingulised meetodid
- Assotsiatiivsed / metafoorsed kaardid
- Graafilised meetodid - termomeeter, pizza jne.

Liikumisega seotud kehalised meetodid – Tee sammu jne.

Koolitustel kasutan meetodeid, mis aitavad jälgida õppeprotsessi ja grupidünaamikat: Reflection pool, mil osalejad saavad treeningu ajal igal ajal improviseeritud basseinis oma figuuri liigutada, kineetiline liiv - osalejad kujundavad liiva sõltuvalt oma protsessist, kastid - millal kogume meetodeid või tööriistu, osalejad fikseerivad oma õpitulemused ja avastused.

Kui töötan koos teise koolitajaga paaris, arutame läbi õppeprotsessi, et vajadusel programmis muudatusi teha.

Küsin tagasisidet koolituse tellijalt, kui seda on, ja ka osalejatelt endilt.

Tagasiside kogumise protsess toimub kogu koolituse vältel. Programmis on eraldatud selleks aeg iga päev ja veelgi rohkem koolituse lõppedes. Refleksioon mängib olulist rolli. Kasutan individuaal-, paaris- ja grupirefleksiooni meetodeid, nagu budding ja refleksioonigrupp.

Meetodid
1. Metafoorsed kaardid - Andragoogika koolitused, 2020
2. Kineetiline liiv - Rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele 'In (out) side' - 2021
3. Loominguline refleksioon - Rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele 'In (out) side' - 2021
4.Looduspõhine refleksioon - Suvine retriit täiskasvanute koolitajatele, 2020
Materjalid
3.2 Analüüsib õpitulemusi ning edaspidiseid õpi- ja arenguvajadusi, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid, vajadusel otsib lisateavet.
Õpiväljundeid analüüsin eesmärkide ja saadud tulemuste võrdlemisel, võttes arvesse konkreetseid olukordi, kogemuste rakendamise perspektiive, tagasisidet ja osalejate refleksiooni tulemusi.

Analüüsin tagasisideandmeid tutvumise ja mõtestuse kaudu. Rakendan SWOT mudelit tugevusi ja arendusvaldkondi analüüsides. Analüüs aitab koguda ühtse pildi, tuvastada edasisi arenguteid või parendusvõimalusi.

Projektipõhise õppevormi puhul on analüüs projektiaruande lahutamatu osa.

Üritan lisada analüüsi mitte ainult käesolevat koolitust, vaid ka mõju osalejatele pärast koolitust.

Arvestan analüüsiga uute programmide koostamisel ja uute projektide kirjutamisel.

Näide - Koolitaja päevik
Materjalid
3.3 Sõnastab hindamiskriteeriumid ja hindab õppeprotsessi.

Haridusprotsessi hindamiseks kehtestan järgmised kriteeriumid

Kvantitatiivne:

- Osalejate, tegevuste, tundide arv jne – registreerimisvormide ja koolitusprogrammi kaudu;
- Näited saadud kogemuse rakendamisest - läbi konkreetsete olukordade, tagasiside õppijatelt;
- Uute algatuste ja ettevõtmiste arv;

Kvalitatiivne:

- Osalejate rahulolu tase – tagasiside kaudu;
- Osaleja õpitulemused - tagasiside, refleksiooni ja vaatluse kaudu;
- Minu kui koolitaja või koolitajate meeskonna rahulolu tase - läbi refleksiooni ja eneseanalüüsi;
- Suhete kvaliteet rühmas - läbi vaatluse, tagasiside ja konkreetsete olukordade;
- Mõju hindamine - omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste rakendamise kvaliteet - tagasiside, konkreetsed juhtumid.
1. Rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele 'In (out) side' osalejate tagasiside, 2021
2. (YOU)th in the moment - projekti eeldatavad tulemused, 2021
3. (YOU)th in the moment - projekti hindamiskriteeriumid, 2021

Projekti jaoks - https://www.vitatiim.ee/youthinthemoment
Materjalid
3.4 Koostab ülevaate koolituse tulemustest (hinnangutest, edasistest tegevustest jm asjassepuutuvast) ja teavitab sellest seotud isikuid, valides ise teavitamise meetodid.

Teavitan tellijat koolituse tulemustest ja edasistest tegevustest koolitusanalüüsi tagasiside põhjal. Tingimused arutatakse kokkuleppe või lepingu sõlmimise ajal.

Tavaliselt toimub see arutelu ja kirjaliku vormi. Annan tagasisidet selle kohta, kuidas protsessi saaks paremaks muuta. Siin on oluline objektiivne pilt toimuvast.

Projektõppe puhul koostan aruande, mis esitatakse kirjalikult. Aruande juurde võib lisada osalejate nimekirjad, tagasiside ja fotod.

Mõnedes programmides esitatakse peale iga kohtumist aruande, näiteks täiskasvanute koolitaja arenguprogrammi puhul.

Näide - Facebook VitaTiim ja Vestifex
Mõnel juhul teavitan avalikkust teabe avaldamise kaudu organisatsiooni sotsiaalvõrgustikes, veebisaidil või muus meedias.

Jagan infot kolleegide ja teistele huvilistega. Minu keskuses armastame oma kogemusi arutada ja üksteise tulemusi rakendada, eriti kui need on praktilised: uued materjalid, ideed jne.

Materjalid
Made with ♥️ in VitaTiim
© All Right Reserved
Terms & Privacy
2008-2022


Mittetulundusühing VitaTiim
reg.nr 80258801
Tuleviku 7 Narva 20307 Estonia
info@vitatiim.ee, +372 583 30 111