Julia Dem

Täiskasvanute koolitaja e-portfoolio
1. Õppeprotsessi ettevalmistamine
1.1 Selgitab välja, analüüsib ja üldistab õpperühma õpi- ja erivajadusi, lähtudes sihtgrupi arenguvajadustest ning juhindudes valdkonna arengust.
Üsna sageli töötan projektõppega. Projektitaotlust täites määran juba enne konkreetsete osalejatega suhtlemist kindlaks sihtrühma vajadused, selles aitavad mind järgmised meetodid:

- olemasolevale kogemusele tuginedes – töötades täiskasvanute koolitajate või noorsootöötajatega saan aru nende 'valudest' ja arenguvajadustest, see aitab mul määrata järgnevate koolituste või haridusprojektide teemasid ja eesmärke;
- osalemine erialastes kogukondades ja koostöövõrgustikes - koolitusvajaduste asjakohasuse võrdlev analüüs;
- osalemine erialastes kogukondades ja koostöövõrgustikes;
- koolitusvajaduste asjakohasuse võrdlev analüüs;


Harjutus 'Expectations. Fears. Contributions'

- sihtgrupi vajaduste uurimine läbi küsitluse või fookusgrupi - näiteks noorsootöötajate teadveloleku praktikate programmi väljatöötamisel viime koos partneritega läbi vajaduste uuringu, et mõista, kuidas meie eesmärgid vastavad grupi vajadustele ja kohandame. programmi vastavalt uuringu tulemustele;
- tutvumine õppekavateemaliste uute uurimuste ja tänapäevaste suundumustega;
- osalemine erialastes kogukondades ja koostöövõrgustikes - koolitusvajaduste asjakohasuse võrdlev analüüs;
- sihtgrupi vajaduste uurimine läbi küsitluse või fookusgrupi - näiteks noorsootöötajate teadveloleku praktikate programmi väljatöötamisel viime koos partneritega läbi vajaduste uuringu, et mõista, kuidas meie eesmärgid vastavad grupi vajadustele ja kohandame. programmi vastavalt uuringu tulemustele;
- tutvumine õppekavateemaliste uute uurimuste ja tänapäevaste suundumustega;

Näide - In (out) side koolitusele registreerimisvorm. Rohkem - https://www.vitatiim.ee/inoutside

- tuginemine programmidokumentidele ja sihtasutuste või teiste koolitustellijate prioriteetidele;
- tuginemine välisele kontekstile ja sotsiaalpoliitilisele olukorrale;
- eneserefleksioon - olen täiskasvanute koolitaja ja noorsootöötaja, kuid mõtlen ikka, millised on minu vajadused ja kas mul on huvi seda õppida?


Enne koolitust proovin analüüsida õpivajadusi läbi:
- projektipõhise õppe puhul suhtlemise tellija või partnerorganisatsioonidega (grupi koosseisu väljaselgitamine - osalejate vanus, arv, varasem kogemus, sooline ja kultuuriline mitmekesisus, vaimsed, füüsilised või muud vajadused);
- õppijate kogemuste, ootuste, vajaduste ja iseärasuste väljaselgitamise läbi Google'i vormi või muu küsimustiku;
- osalejate motivatsioonikirjade, kui neid on.

Koolituse alguses:
- osalejate ootuste, soovide ja võimaliku panuse programmi selgeks tegemine - läbi erinevate mitteformaalse õppe meetodite - "Samm edasi", "Seinamaaling" jne;
- vajaduste analüüs läbi õppija isikliku hariduskava täitmise toetamise.

Õppimise käigus (paranduseks):
- õppijate refleksiooni ja tagasiside kaudu;
- läbi õpitulemuste saavutamise vahehindamise.
Materjalid
1.2 Koostab väljundipõhiseid õppekavasid, lähtudes sihtgrupi õpivajaduste analüüsist ja kavandab ressursid õppekava elluviimiseks.
Õppekava koostamisel võtan arvesse:
- rühma õppevajadused
- Grupi füüsilised ja vaimsed vajadused
- rühmade mitmekesisus
- Eesmärgid ja eeldatavad õpitulemused
- Tellija soovid
- Rühma arengu iseärasused/grupidünaamika
- Kestust
- Õppeformaadi - kontakt, hübriid või segaõppe
- Õpikeskkonna iseärasused

Lähtun andragoogika põhimõtetest, mitteformaalse õppimise põhimõtetest, transformatiivse õppimise teooriast.

Lähtudes elldatavatest tulemustest valin formaadi ja võtmemeetodid. Kui oodatav tulemus on informatsioon ja teadmised - teadmiste ja õppematerjalide edasiandmisele tuginemine, oskuste arendamine - praktiline töö, suhtlemine, hoiakud ja muutused - osalejatele kogemuse loomine, eneseanalüüs ja refleksioon. Õpitulemuste sõnastamisel kasutan Bloomi taksonoomiat.


Planeerimine
Programmi alguses võtan aega üksteise tundmaõppimiseks ja usalduse tekitamiseks, mis aitab luua toetavat 'julget' õpikeskkonda. Samuti eraldasin programmis aega õppeprotsessi analüüsiks ja refleksiooniks.

Projektipõhise õppevormi planeerimisel teen seda järjekorras eesmärgid - ülesanded - meetodid, kus eesmärgid = tulemus. Projektide ja projektimõtlemise kogemus aitab seostada tulemusi, eesmärke ja vajalikke programmi tegevusi, ehitada üles õppimise loogilist struktuuri. Tellijaga töötamise puhul täpsustan eeldatavad õpitulemused.

Juhindun paindlikkusest, mis aitab tegevuskava kohandada vastavalt õppijate vajadustele. Näiteks koolituste läbiviimisel saan jätta päeva või pool päeva vabaks, et saaksin lisada osalejatele vajalikke tegevusi, ehk midagi, mis avaldub õppeprotsessis endas.

Planeerin ajutisi ressursse, materjale, inimressurssi (näiteks lisaeksperte kaasates), oma isiklikke psühho-emotsionaalseid ressursse.

Materjalid
1.3 Valmistab ette konkreetse koolituse sisu ja metoodika, lähtudes sihtgrupi ja õpperühma vajadustest ja õppekavas fikseeritud õpiväljunditest ja varasemast tagasisidest. Loob koolituse sisu ja uuendab/kaasajastab seda pidevalt.
Olen oma õppekavade ja konkreetsete tundide metoodik. Enamik koolitusi, kus ma ise õpin, on meetodite ja lähenemiste laiendamine, olgu selleks transformatsioonimängud, teadveloleku praktikad, digiõpe või kehastus (kehalise kehastuse kaudu). Need on kõik viisid ja võimalused õppijatega suhtlemiseks, et muuta nende õppeteekond huvitavaks, kaasahaaravaks, sügavaks ning tõeliselt muutvaks ja motiveerivaks. See on vastuse otsimine igivanale küsimusele "Mis moel saab toetada õppijat isikliku ja professionaalse arengu ja kujunemise teel?"

Konkreetse tegevuse ettevalmistamisel võtan arvesse varasemat kogemust grupiga, kui neid on, ja nende tagasisidet. Kohandan seda konkreetse rühma vajadustele, kuna kahte identset koolitust pole võimalik läbi viia - rühmad ja asjaolud on erinevad.

Püüan erinevatel koolitustel kasutada erinevaid meetodeid, eriti kehtib see andragoogidega töötamisel, nii et tutvume mitte ainult tunni teemaga, vaid laiendame ka meetodite kogu.

Kasutan mängulisi, digitaalseid, loomingulisi meetodeid, keha läbi töötamise meetodeid, õues töötamise meetodeid.

Ma ise loon ja leiutan meetodeid. Otsin pidevalt uusi ja huvitavaid formaate ja meetodeid.

Minu isiklik meetodite hoiupõrsas on piiritu, nagu Newt Scamanderi portfell J. Rowlingi raamatust „Fantastilised elukad ja kust neid leida", sest minu jaoks võib kõik olla meetod, mis tahes tööriist, mis aitab õpitulemusi ja eesmärke saavutada. Minu jaoks on peamine 'Miks?'- õpitulemused ja eesmärgid. Kui on selge "miks?", siis "kuidas?" kindlasti leitakse.

Õppekava koostamisel kaasan meelestumist ja tervitamist, teooriat, praktikat või õpikogemuse loomist - läbi sobivate meetodite, analüüsi, refleksiooni, ruumi õpikogemuste integreerimiseks.

Meetodid
(YOU)th in the moment projekti kohtumine - 2021
Rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele U-LEARN:
supporting learning in youth work - 2019
Andragoogika koolitus - 2020
Plaanid
Teadveloleku koolitusel õppetadele - 2022
Tööklubi - 2020
Andragoogika - 2022

Materjalid
1.4 Koostab ja/või kohandab õppematerjale, lähtudes õppekavast ja või koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest. Viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi.
Olenevalt konkreetsest õppetunnist valmistan ette järgmised materjalid:

- ettekanded
- jaotusmaterjalid
- harjutuste või mängude juhised, kui need on olemas
- materiaalne ja tehniline baas: kaasas on vähemalt "õppekast": kõlar, sülearvuti, telefon, adapterid kõikidele võimalikele projektorite jaoks, kelluke, assotsiatsioonikaardid, küsimustega kaardid, pallid jne.
- loominguliste meetodite materjalid, kui neid on
- lisamaterjalid - kasulikud lingid, materjalid jne.

Omades kõrgtasemelisi digioskusi, koostan ise nende jaoks materjale ja illustratsioone.

Materjalid
Kohandan õppematerjale vastavalt rühma vajadustele ja omadustele. Püüan koostada kaasamist soodustavaid materjale – näiteks materjale, mida saab kasutada erinevates keeltes, nii digitaalselt kui ka trükituna, klassiruumis ja veebis.

Materjalide kasutamisel, mis ei ole minu oma, viitan autorile, võimalusel jagan linke.

On olemas noorsootöötajatele ja täiskasvanute koolitajatele mõeldud õppevahendite loomise kogemus

Näitajad:
1. Digiillustratsioon
2. Kaartid
Materjalid
Made with ♥️ in VitaTiim
© All Right Reserved
Terms & Privacy
2008-2022


Mittetulundusühing VitaTiim
reg.nr 80258801
Tuleviku 7 Narva 20307 Estonia
info@vitatiim.ee, +372 583 30 111